-καρπ(o)-

external image frutos-secos-2.jpg

carp(o)-

"fruto,fruta"carpo-log-ía
carpó-fago
poli-carpo
peri-carp-io


kaleidoscopio.jpg

-καλ(ο)- /-καλι -

-cal(o)- /-cali-

καλός, -ή, όν

"bello, hermoso"


cali-graf-ía
cal-eido-scopi-o
external image lekythos.jpg

κεραμ-

Κεραμικὸν Jen. Hel (1.4.8)

cerám-ica
cerám-ico
ceram-ista