-φερ-/ -φορ-

-fer-/-for-

φέρω
llevar

semá-foro
peri-fer-ia

-φυλακ-

-filac-

  • φύλαξ, -ακος ὁ
guardia, vigilante
φυλακὰς (Jen. Hel. 2.2.4)

  • φυλάττω / φυλάσσω
guardar, custodiar, vigilar


pro-filác-t.ico
pro-filaxis

external image luz.jpg

φως-/φωτ(ο)-

fos-/fot(o)-

φῶς φωτóς τὸ "luz"

fós-foro
foto-graf-ía, -o, -ico, -iar
foto-sín-te-sis, -t-ico, -izar
foto-gén-ico
foto-volt-aico
foto-fob-ia
foto-alerg-ia, -ico