απ(ο)-

apo-

apo-logí-aapó-stolapo-fon-íaapo-geo


ἐπί-


ep(í)-

ἐπί sobre (Jen.Hel. 2.2.11)


epi-centro
epí-grafe
epi-fania
epí-teto
epí-stola
ef-ímero, ra
epidermis
epi-glotis
epi-lepsia
ep-is-odio
external image 20070417klpcnavid_190.Ees.SCO.png

μετα-

meta-

metá-fora
mét-odo
meta-lingü-ís-t-ico
meta-morf-o-sis
εἰς-

is- / es-

isagoge
Estambul